Kort verslag ALV 2023

Op 23 februari 2023 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats, eindelijk weer fysiek, in de vorm van een presentatie van de OVBL, Tactus Verslavingszorg en Skillz.

Voorzitter: Ruud Kousman
Penningmeester: Rikke Schiphorst
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over verslavingsproblematiek bij de jeugd

1. Over de OVBL

Ruud opent de vergadering en heet alle 25 aanwezigen van harte welkom. Ruud stelt het bestuur van de OVBL voor en bespreekt kort het doel, de missie en de activiteiten van de oudervereniging van onze school. Rikke licht de financiële afrekening over het schooljaar 2021/2022 toe. De kascommissie (Mieke Bril en Hil Meijer) heeft hiermee reeds ingestemd. Alle aanwezige leden gaan akkoord, waarmee de afrekening is goedgekeurd. Over het voorstel om via MR/GMR de ouderbijdrage te verhogen wordt toelichting gevraagd en gegeven. De leden stemmen ermee in dit traject in gang te zetten.

De sheets van de presentatie zijn hier te bekijken.

De begroting van het lopende schooljaar wordt goedgekeurd. De kascommissie voor controle van deze financiën is nog niet samengesteld.

Tijdens de rondvraag komen het milieuvriendelijk maken van ‘uitdeeldingen’ (zoals tijdens het recente Open Huis) door zowel de oudervereniging als de school ter sprake. Ook communicatie met de ouders is een aandachtspunt. Wellicht gaan ouders sneller tot betaling over als bekend is wat er met het geld gebeurt.

2. Over verslavingsproblematiek bij de jeugd

Gentiana Bajselmani, preventiewerker bij Tactus Verslavingszorg, houdt samen met Karin Gelderblom van Skillz, onderdeel van Wijkracht Hengelo, een informatieve en interactieve presentatie over welke verslavingen lonken naar onze kinderen. Vooral de relatief eenvoudige verkrijgbaarheid is een eye opener. De presentatie blijkt veel ouders aan het denken te zetten, en dat is precies wat het beoogt.

Bij behoefte aan meer informatie kunnen ouders en verzorgers zich melden bij Annemarie Boersma van Tactus, 06-20 27 80 39, a.boersma@tactus.nl

Ruud sluit de vergadering en dankt allen voor hun komst, aandacht en inbreng..

 

Kort verslag ALV 2022

Op 15 februari 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats in de vorm van een webinar, met digitale inspraakmogelijkheid via een chatfunctie.

Voorzitter: Frank Bouwmeester
Penningmeester: Rikke Schiphorst
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over onze pubers en hun schermen, door Aletta Smits

1. Over de OVBL

Frank opent voor de tweede keer een digitale ALV, maar spreekt direct de hoop uit elkaar de volgende keer weer ‘in het echt’ te ontmoeten. Via de webinar-omgeving waarin deze ALV is gegoten is interactie in beeld niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om digitaal te stemmen en te chatten. Frank roept een ieder op naar hartenlust van de chat-functie gebruik te maken.

Frank stelt het bestuur van de OVBL voor en bespreekt kort de activiteiten. Rikke licht de financiële afrekening over het schooljaar 2020/2021 toe. De kascommissie heeft hiermee reeds ingestemd. Ook 93% van de 39 aangemelde leden gaat akkoord, waarmee de afrekening is goedgekeurd. Een enkeling heeft specifieke vragen over de afrekening en de begroting van het lopende schooljaar. Deze vragen worden ter plekke of binnen enkele dagen per mail beantwoord.

De sheets van de presentatie zijn hier te bekijken.

De kascommissie voor controle van de financiën in het lopende schooljaar zal bestaan uit Mieke Bril en Hil Meijer.

2. Over onze pubers en hun schermen

Aletta Smits houdt een interactief, levendig en interessant betoog over wat onze kinderen zoal achter hun schermen doen en waarom het zo moeilijk – soms zelfs onmogelijk – is om dat scherm weg te leggen. Het webinar blijkt veel ouders aan het denken te zetten, en dat is precies wat het beoogt. De OVBL zal in de komende periode nader spreken met de schoolleiding over de omgang met schooldevices tijdens de lesuren, want ook daar trekt het scherm de aandacht.

De handout van het webinar is via deze link te bekijken.

Frank sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.

Kort verslag ALV 2021

Op 4 maart 2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats. Er werd digitaal vergaderd via Zoom.

Voorzitter: Frank Bouwmeester
Penningmeester: Angelien Zeiger
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over het BL in coronatijd

1. Over de OVBL

Frank opent deze bijzondere ALV, die vanwege de wens om fysiek bij elkaar te komen tot het laatst mogelijke moment is uitgesteld. En helaas toch online moest plaatsvinden. Frank verwelkomt alle ouders die digitaal zijn aangeschoven, alle bestuursleden van de OVBL en, met name vanwege het tweede deel van deze vergadering, de schoolleiders Wiko Veenvliet (directeur), Bas Smies (teamleider onderbouw) en Joanne Duijvestijn (teamleider bovenbouw).

Frank en Angelien bespreken kort de activiteiten van de OVBL en tonen de financiële afrekening over het schooljaar 2019/2020. De kascommissie heeft hiermee reeds ingestemd. Ook alle aanwezige leden gaan akkoord. Wat de begroting van het lopende schooljaar betreft, is het duidelijk dat door de coronasituatie vrijwel geen activiteiten hebben plaatsgevonden en subsidieaanvragen zijn geweest, en er dus veel geld in kas is. Angelien legt uit dat ook de reserves van de OVBL aanzienlijk zijn, en dat er post-corona voldoende financiële middelen zijn voor nuttige besteding. De grootste uitgave van het lopende schooljaar is de aanschaf van 36 laserguns uit de activiteitenpot, zodat er op school ‘stevige ontspanning door speelse inspanning’ kan plaatsvinden als de situatie het weer toelaat. Alle aanwezige leden gaan met de begroting akkoord.

De kascommissie voor controle van de financiën in het lopende schooljaar zal bestaan uit Marte di Prima en Hil Meijer.

Er heeft zich nog geen nieuwe penningmeester gemeld. Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, deel te nemen aan een der komende online vergaderingen.

2. Over het BL in coronatijd

Bas Smies legt uit hoe de school het afgelopen coronajaar heeft geanticipeerd op de omstandigheden. Dit ging met duidelijke ups & downs. De onrust onder met name de docenten na de eerste heropening was vrijwel net zo groot als het positieve zo-het-ergste-hebben-we-gehad-gevoel na de zomer. Enkele bijzondere activiteiten aan het begin van het lopende schooljaar zijn gewoon doorgegaan, zoals het babybal. Toen de tweede lockdown onvermijdelijk werd, zakte bij velen de moed in de schoenen. ‘Online onderwijs is onvergelijkbaar met fysiek lesgeven.’ Ondanks het technisch leren omgaan met Zoom en andere online tools, moesten veel docenten leren om leerlingen tijdens het online onderwijs letterlijk ‘bij de les te houden’. De onzekerheid over de ontwikkeling van de coronacrisis en de voortdurend veranderende en door hogerhand bepaalde regels, bemoeilijkte dit proces. ‘Maar er zijn zeker vorderingen gemaakt.’ Wat goed werkt, kan dus blijven voor ‘bijvoorbeeld een leerling die door ziekte tijdelijk niet naar school kan.’

De huidige anderhalvemeterschool met hybride onderwijs is verre van ideaal, maar de winst die leraren en leerlingen halen uit het elkaar fysiek ontmoeten, is groot. Of er op grote schaal leerachterstanden zijn, is nog moeilijk in te schatten. Er zijn ongetwijfeld individuele problemen, die om een individuele oplossing vragen, bijvoorbeeld door het opschalen van de inzet van huiswerkinstituut Gradua.

Vanuit de groep ouders komen vele vragen, bijvoorbeeld of ouderejaars, studenten of externe professionals kunnen helpen tijdens het hybride onderwijs. ‘Op de basisschool van mijn dochter werkt de inzet van een co-host voor de leerlingen die thuiszitten heel goed.’ Bas complimenteert de betreffende basisschool, maar ziet de inzet hiervan voor het VO als organisatorisch veel complexer. Ook benadrukt hij het belang van de komende toetsweek om te bepalen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van leerachterstand en de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen.

Op de vraag of het (deels) verhuizen van de school naar grotere ruimtes, zoals de Hengelose schouwburg, een oplossing is, heeft Joanne Duijvestijn een duidelijk antwoord. ‘Dat vereist naast veel organisatie ook zoveel reisbewegingen dat we dat voorlopig niet overwegen.’ Zij spreekt de wens uit tot verruiming van de mogelijkheden om fysiek onderwijs te geven, ‘al is er niets mis mee als een docent besluit om in plaats van een Zoom-les de leerlingen met een leeropdracht het winterse weer in te sturen.’

Wiko Veenvliet wijst nog op het bezoek van de onderwijsinspectie in coronatijd. ‘Er waren vooral veel complimenten over hoe wij het online lesgeven verzorgen.’ Hij geeft bovendien aan dat gezien dat wat hij hoort van en over andere scholen, het BL het naar omstandigheden goed doet. Hij neemt het verzoek in overweging om onder de ouders een enquête over het online onderwijs te houden. Tot slot merkt Wiko nog op dat er nog veel onzekerheid is over de door de overheid toegezegde aanvullende onderwijssteun en de voorwaarden die hieraan kleven.

De OVBL sluit zich aan bij de opmerking van een van de ouders: ‘Groot compliment voor alle docenten. Ik heb veel betrokken leerkrachten gezien die alles hebben gedaan om de lessen optimaal te verzorgen onder de moeilijke omstandigheden.’

Frank sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.

Contact opnemenBataafs Lyceum