Op 23 februari 2023 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats, eindelijk weer fysiek, in de vorm van een presentatie van de OVBL, Tactus Verslavingszorg en Skillz.

Voorzitter: Ruud Kousman
Penningmeester: Rikke Schiphorst
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over verslavingsproblematiek bij de jeugd

1. Over de OVBL

Ruud opent de vergadering en heet alle 25 aanwezigen van harte welkom. Ruud stelt het bestuur van de OVBL voor en bespreekt kort het doel, de missie en de activiteiten van de oudervereniging van onze school. Rikke licht de financiële afrekening over het schooljaar 2021/2022 toe. De kascommissie (Mieke Bril en Hil Meijer) heeft hiermee reeds ingestemd. Alle aanwezige leden gaan akkoord, waarmee de afrekening is goedgekeurd. Over het voorstel om via MR/GMR de ouderbijdrage te verhogen wordt toelichting gevraagd en gegeven. De leden stemmen ermee in dit traject in gang te zetten.

De sheets van de presentatie zijn hier te bekijken.

De begroting van het lopende schooljaar wordt goedgekeurd. De kascommissie voor controle van deze financiën is nog niet samengesteld.

Tijdens de rondvraag komen het milieuvriendelijk maken van ‘uitdeeldingen’ (zoals tijdens het recente Open Huis) door zowel de oudervereniging als de school ter sprake. Ook communicatie met de ouders is een aandachtspunt. Wellicht gaan ouders sneller tot betaling over als bekend is wat er met het geld gebeurt.

2. Over verslavingsproblematiek bij de jeugd

Gentiana Bajselmani, preventiewerker bij Tactus Verslavingszorg, houdt samen met Karin Gelderblom van Skillz, onderdeel van Wijkracht Hengelo, een informatieve en interactieve presentatie over welke verslavingen lonken naar onze kinderen. Vooral de relatief eenvoudige verkrijgbaarheid is een eye opener. De presentatie blijkt veel ouders aan het denken te zetten, en dat is precies wat het beoogt.

Bij behoefte aan meer informatie kunnen ouders en verzorgers zich melden bij Annemarie Boersma van Tactus, 06-20 27 80 39, a.boersma@tactus.nl

Ruud sluit de vergadering en dankt allen voor hun komst, aandacht en inbreng..