Op 4 maart 2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Bataafs Lyceum plaats. Er werd digitaal vergaderd via Zoom.

Voorzitter: Frank Bouwmeester
Penningmeester: Angelien Zeiger
Secretaris en notulist: Remko Meddeler

Agenda:
Deel 1, over de OVBL
Deel 2, over het BL in coronatijd

1. Over de OVBL

Frank opent deze bijzondere ALV, die vanwege de wens om fysiek bij elkaar te komen tot het laatst mogelijke moment is uitgesteld. En helaas toch online moest plaatsvinden. Frank verwelkomt alle ouders die digitaal zijn aangeschoven, alle bestuursleden van de OVBL en, met name vanwege het tweede deel van deze vergadering, de schoolleiders Wiko Veenvliet (directeur), Bas Smies (teamleider onderbouw) en Joanne Duijvestijn (teamleider bovenbouw).

Frank en Angelien bespreken kort de activiteiten van de OVBL en tonen de financiële afrekening over het schooljaar 2019/2020. De kascommissie heeft hiermee reeds ingestemd. Ook alle aanwezige leden gaan akkoord. Wat de begroting van het lopende schooljaar betreft, is het duidelijk dat door de coronasituatie vrijwel geen activiteiten hebben plaatsgevonden en subsidieaanvragen zijn geweest, en er dus veel geld in kas is. Angelien legt uit dat ook de reserves van de OVBL aanzienlijk zijn, en dat er post-corona voldoende financiële middelen zijn voor nuttige besteding. De grootste uitgave van het lopende schooljaar is de aanschaf van 36 laserguns uit de activiteitenpot, zodat er op school ‘stevige ontspanning door speelse inspanning’ kan plaatsvinden als de situatie het weer toelaat. Alle aanwezige leden gaan met de begroting akkoord.

De kascommissie voor controle van de financiën in het lopende schooljaar zal bestaan uit Marte di Prima en Hil Meijer.

Er heeft zich nog geen nieuwe penningmeester gemeld. Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, deel te nemen aan een der komende online vergaderingen.

2. Over het BL in coronatijd

Bas Smies legt uit hoe de school het afgelopen coronajaar heeft geanticipeerd op de omstandigheden. Dit ging met duidelijke ups & downs. De onrust onder met name de docenten na de eerste heropening was vrijwel net zo groot als het positieve zo-het-ergste-hebben-we-gehad-gevoel na de zomer. Enkele bijzondere activiteiten aan het begin van het lopende schooljaar zijn gewoon doorgegaan, zoals het babybal. Toen de tweede lockdown onvermijdelijk werd, zakte bij velen de moed in de schoenen. ‘Online onderwijs is onvergelijkbaar met fysiek lesgeven.’ Ondanks het technisch leren omgaan met Zoom en andere online tools, moesten veel docenten leren om leerlingen tijdens het online onderwijs letterlijk ‘bij de les te houden’. De onzekerheid over de ontwikkeling van de coronacrisis en de voortdurend veranderende en door hogerhand bepaalde regels, bemoeilijkte dit proces. ‘Maar er zijn zeker vorderingen gemaakt.’ Wat goed werkt, kan dus blijven voor ‘bijvoorbeeld een leerling die door ziekte tijdelijk niet naar school kan.’

De huidige anderhalvemeterschool met hybride onderwijs is verre van ideaal, maar de winst die leraren en leerlingen halen uit het elkaar fysiek ontmoeten, is groot. Of er op grote schaal leerachterstanden zijn, is nog moeilijk in te schatten. Er zijn ongetwijfeld individuele problemen, die om een individuele oplossing vragen, bijvoorbeeld door het opschalen van de inzet van huiswerkinstituut Gradua.

Vanuit de groep ouders komen vele vragen, bijvoorbeeld of ouderejaars, studenten of externe professionals kunnen helpen tijdens het hybride onderwijs. ‘Op de basisschool van mijn dochter werkt de inzet van een co-host voor de leerlingen die thuiszitten heel goed.’ Bas complimenteert de betreffende basisschool, maar ziet de inzet hiervan voor het VO als organisatorisch veel complexer. Ook benadrukt hij het belang van de komende toetsweek om te bepalen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van leerachterstand en de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen.

Op de vraag of het (deels) verhuizen van de school naar grotere ruimtes, zoals de Hengelose schouwburg, een oplossing is, heeft Joanne Duijvestijn een duidelijk antwoord. ‘Dat vereist naast veel organisatie ook zoveel reisbewegingen dat we dat voorlopig niet overwegen.’ Zij spreekt de wens uit tot verruiming van de mogelijkheden om fysiek onderwijs te geven, ‘al is er niets mis mee als een docent besluit om in plaats van een Zoom-les de leerlingen met een leeropdracht het winterse weer in te sturen.’

Wiko Veenvliet wijst nog op het bezoek van de onderwijsinspectie in coronatijd. ‘Er waren vooral veel complimenten over hoe wij het online lesgeven verzorgen.’ Hij geeft bovendien aan dat gezien dat wat hij hoort van en over andere scholen, het BL het naar omstandigheden goed doet. Hij neemt het verzoek in overweging om onder de ouders een enquête over het online onderwijs te houden. Tot slot merkt Wiko nog op dat er nog veel onzekerheid is over de door de overheid toegezegde aanvullende onderwijssteun en de voorwaarden die hieraan kleven.

De OVBL sluit zich aan bij de opmerking van een van de ouders: ‘Groot compliment voor alle docenten. Ik heb veel betrokken leerkrachten gezien die alles hebben gedaan om de lessen optimaal te verzorgen onder de moeilijke omstandigheden.’

Frank sluit de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.